Regulamin

Regulamin witryny agroekspress.pl

 

Niniejszy dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny agoceneo.pl i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania.

 1. Witryna agroekspress.pl stanowi portal wertykalny i jest platformą informacyjną, promocyjną i marketingową firm, towarów i usług w szeroko rozumianej branży rolniczej. Celem witryny jest podnoszenie świadomości użytkowników na temat w/w firm, towarów i usług, zapoznanie ich z aktualnymi ofertami, cenami produktów i usług, promocjami oraz z wszelkimi wydarzeniami mającymi wpływ na rozwój branży rolniczej. Celem witryny jest także podnoszenie świadomości użytkowników w zakresie kierunkowego wykorzystania Internetu do celów promocyjnych, marketingowych reklamowych w branży rolniczej.

  Witryna agroekspress.pl jest serwisem gromadzącym aktualne oferty firm i osób fizycznych z branży rolniczej.

 2. Rejestracja użytkowników i ochrona danych

  Osoba, która pragnie dodać do bazy agroekspress.pl swoją ofertę musi dokonać bezpłatnej rejestracji. Po zakończeniu rejestracji osoba posiada możliwość zalogowania się do Panelu Administracyjnego umożliwiającego dodanie oferty.

  Dane przekazywane podczas rejestracji oraz inne dane osobowe, które mogą być zbierane od użytkowników podczas korzystania z witryny agroekspress.pl, są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

 3. Prawa i możliwości użytkowników witryny

  Rejestrując się w witrynie agroekspress.pl:

  • zgadzasz się podczas rejestracji dostarczyć prawdziwych informacji w formie tekstowej, graficznej
  • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
  • zobowiązujesz się do utrzymania w tajemnicy Twego hasła i zgadzasz się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do witryny przez osoby, którym udostępnisz swój login i hasło,
  • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieupoważnionym dostępie do witryny za pomocą Twojego hasła albo o zarejestrowaniu się w witrynie z Twojego konta pocztowego.
 4. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

  Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia i grafikę, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawa autorskiego. Wszystkie logo, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców.

  Serwis agroekspress.pl zastrzega możliwość blokowania kont w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 5. Aktywność użytkowników w witrynie, przesyłanie materiałów

  Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów. Z tym prawem wiąże się z jednej strony możliwość oddziaływania na innych użytkowników witryny, a z drugiej dostęp do pewnych obszarów naszego systemu komputerowego, wrażliwych na zachowania, które mogą zakłócić sprawność jego działania.

  W związku z tym w pełni zgadzasz się, że Twoja aktywność w ramach witryny i konta:

  • nie może być sprzeczna z normami kultury, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, nie może być dla innych w żaden sposób niebezpieczna i w związku z tym nie będziesz przesyłać do witryny lub wykorzystując mechanizmy witryny żadnych informacji i materiałów, naruszających ogólnie przyjęte normy kultury, wulgarnych, nieprzyzwoitych, obscenicznych, nielegalnych, informacji materiałów i wypowiedzi, które wzywają do nietolerancji, nienawiści, przemocy, okrucieństwa czy naruszania prawa w jakikolwiek sposób,
  • nie może naruszać praw innych użytkowników witryny, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych, do swobody wypowiedzi i w związku z tym powstrzymasz się od wypowiedzi obraźliwych lub agresywnych oraz nie będziesz zbierać lub usuwać jakichkolwiek danych o innych użytkownikach witryny,
  • nie będziesz wykorzystywać mechanizmów witryny do rozsyłania materiałów niechcianych, uznawanych za spam;

  Zgadzasz się, aby wydawca agroekspress.pl miał prawo do modyfikacji bądź usunięcia każdego Twojego wpisu bez podania przyczyny.

  Zgadzasz się na otrzymywanie, na podany przy rejestracji adres e-mail, Newslettera przesyłanego z serwisu agroekspress.pl. Jeżeli nie chcesz otrzymywać Newslettera prześlij mailem taką informację do administratora agroekspress.pl

 6. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich

  Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie agroekspress.pl, prosimy o przesłanie informacji w tej sprawie do wydawcy witryny.

 7. Wyłączenia gwarancji

  W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę agroekspress.pl taką jaka jest.

  Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać nieprawdziwe informacje, lub w jakiś inny sposób nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny agroekspress.pl tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

  Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są bez jakiejkolwiek gwarancji, w szczególności:

  • Wydawca witryny agroekspress.pl nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
  • Wydawca agroekspress.pl nie jest stroną transakcji handlowych prowadzonych przez użytkowników witryny; agroekspress.pl nie ponosi również odpowiedzialności za przebieg tych transakcji a w szczególności za sposób skutecznego składania zamówień na oferowane towary i usługi oraz ich skuteczną realizację. Wydawca agroekspress.pl nie uczestniczy także w w/w transakcjach w aspekcie finansowym.
  • Wydawca witryny agroekspress.pl nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie agroekspress.pl oferta sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
 8. Odsyłacze (linki) do innych witryn, ogłoszenia i reklamy

  W witrynie agroekspress.pl są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia firm - naszych Klientów. Wydawca witryny agroekspress.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

 9. Rozstrzyganie sporów

  W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

  • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
  • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
  • zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 10. Witryna agroekspress.pl ma charakrer komercyjny. Zarejestrowani klienci witryny mają prawo do bezpłatnego umieszczenia jednego/jednej towaru lub usługi. Umieszczenie w serwisie więcej niż jednego/jednej towaru lub usługi wiąże się z koniecznościa opłacenia abonamentu. Abonamenty są zrónicowane wg dwóch kryteriów tj. ilości umieszczonych przez klienta towarów i/lub usług oraz czasu ich edycji w serwisie agroekspress.pl. Klient ma prawo do samodzielnego wyboru abonamentu (wybór abonamentu dostępny jest po zarejestrowaniu-zakładka abonamenty). Klient ma prawo do samodzielnego pobrania faktury vat ProForma oraz opłacenie jej w terminie nie przekraczającym 7 dni od daty wystawienia w/w dokumentu. Do obsługi płatności serwisu agroekspress.pl dokonywanych za pomocą kart płatniczych/kredytowych upoważniona jest na podstawie odrębnej umowy firma PLus Bank S.A.
  z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 77, 04-175 Warszawa . Abonament może być również opłacony w formie przelewu bankowego lub wpłaty gotówkowej na wskazane konto. Numer konta agroekspress.pl Bank PEKAO S.A. konto nr 67 12404155-1111 0010 3272 6472. Edycja umieszczonych przerz klienta treści w serwisie agroekspress.pl nastąpi niezwłocznie po prawidłowym zaksięgowaniu opłaty abonamentowej; klient zostanie o tym fakcie poinformowany drogą elektroniczną. Na podstawie opłaconej faktury vat ProForma klient otrzyma drogą pocztową oryginał faktury vat opatrzony adnotacją -obonament zapłacony-.

 11. Zmiany regulaminu korzystania z witryny agroekspress.pl

  Zgadzasz się, że Wydawca serwisu agroekspress.pl zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją.

Zespół AgroEkspress